Algemene voorwaarden

Definities
  1. Marloes Durinck: Marloes Durinck, gevestigd te Arnhem onder KvK nr. 80517730.
  2. Klant: degene met wie Marloes Durinck een overeenkomst is aangegaan.
  3. Partijen: Marloes Durinck en klant samen.

     1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of
  producten door of namens Marloes Durinck.
  1.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen
  1.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

     2. Aanbiedingen en offertes 
  2.1 Aanbiedingen en offertes van Marloes Durinck zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
  2.2 Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 
  2.3 Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
  2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

     3. Aanvaarding   
  3.1 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Marloes Durinck zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen
na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
  3.2 Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Marloes Durinck slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

     4. Prijzen. 
  4.1 Alle prijzen die Marloes Durinck hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals     
  administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
  4.2 Alle prijzen op die Marloes Durinck hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,
  kan Marloes Durinck te allen tijde wijzigen. 
  4.3 Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Marloes Durinck niet kon voorzien ten tijde van het doen van
  de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
  4.4 De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de
  verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

     5. Gevolgen niet tijdig betalen. 
  5.1 Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Marloes Durinck gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te
  brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
  5.2 Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd
  aan Marloes Durinck. 
  5.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
  5.4 Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Marloes Durinck zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting
  heeft voldaan. 
  5.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van 
  Marloes Durinck op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
  5.6 Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Marloes Durinck, dan is hij nog steeds verplicht de
  afgesproken prijs aan Marloes Durinck te betalen.  

     6. Recht van reclame 
  6.1 Zodra de klant in verzuim is, is Marloes Durinck gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de
  klant geleverde producten.
  6.2 Marloes Durinck roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  6.3 Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op
  heeft, onmiddellijk te retourneren aan Marloes Durinck, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
  6.4 De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

     7. Opschortingsrecht   
  7.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
  verbintenis op te schorten.

     8. Retentierecht   
  8.1 Marloes Durinck kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle
  nog openstaande rekeningen ten aanzien van Marloes Durinck heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft
  gesteld. 
  8.2 De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Marloes
  Durinck.
  8.3 Marloes Durinck is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn
  retentierecht.

     9. Verrekening
  9.1 Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Marloes Durinck te verrekenen met een
  vordering op Marloes Durinck. 

     10. Eigendomsvoorbehoud 
  10.1 Marloes Durinck blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen
  ten aanzien van Marloes Durinck op grond van wat voor met Marloes Durinck gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen
  inzake het tekortschieten in de nakoming.
  10.2 Tot die tijd kan Marloes Durinck zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
  10.3 Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins
  bezwaren. 
  10.4 Indien Marloes Durinck een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Marloes
  Durinck het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

     11. Levertijd
  11.1 De door Marloes Durinck opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of
  schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  11.2 De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Marloes Durinck door Marloes Durinck schriftelijk
  danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
  11.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te
  ontbinden, tenzij Marloes Durinck niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets
  anders hebben afgesproken.  

     12. Vrijwaring
  12.1 De klant vrijwaart Marloes Durinck tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Marloes Durinck geleverde
  producten en/of diensten. 

     13. Klachten 
  13.1 De klant dient een door Marloes Durinck geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele
  tekortkomingen. 
  13.2 Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,
  dan dient de klant Marloes Durinck daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen,
  op de hoogte te stellen.
 13.3 De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Marloes Durinck in staat is hierop
  adequaat te reageren. 
  13.4 De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
  13.5 Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Marloes Durinck gehouden
  kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

     14. Ingebrekestelling
  14.1 De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Marloes Durinck. 
  14.2 Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Marloes Durinck ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

     15. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 
  15.1 Als Marloes Durinck een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige
  bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Marloes Durinck verschuldigd zijn.         

     16. Aansprakelijkheid 
 16.1 Marloes Durinck is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door
  opzet of bewuste roekeloosheid.
 16.2 Indien Marloes Durinck aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband
  houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
  16.3 Marloes Durinck is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan
  derden.
 16.4 Indien Marloes Durinck aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
 (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het
  schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  16.5 Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts
  bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
  van enige verplichting.

     17. Vervaltermijn
 17. 1 Elk recht van de klant op schadevergoeding van Marloes Durinck vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
  aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

     18. Recht op ontbinding
  18.1 De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Marloes Durinck toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn
  verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
  18.2 Is de nakoming van de verplichtingen door Marloes Durinck niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
  nadat Marloes Durinck in verzuim is.
  18.3 Marloes Durinck heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
  volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Marloes Durinck kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
  vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

     19. Overmacht 
  19.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Marloes Durinck in de nakoming van
  enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Marloes Durinck kan worden toegerekend in een van de wil van Marloes Durinck
  onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of
  waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Marloes Durinck kan worden verlangd.
  19.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,
  rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,
  elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene
  vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
  19.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Marloes Durinck 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan
  worden die verplichtingen opgeschort totdat Marloes Durinck er weer aan kan voldoen.
  19.4 Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst
  schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
  19.5 Marloes Durinck is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de
  overmachttoestand enig voordeel geniet.

     20. Wijziging van de overeenkomst  
  20.1 Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud  ervan te wijzigen of aan te vullen,
  passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

     21. Wijziging algemene voorwaarden
  21.1 Marloes Durinck is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  21.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
  21.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal Marloes Durinck zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
  21.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

     22. Overgang van rechten
   22.1 Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
  schriftelijke instemming van Marloes Durinck. 
  22.2 Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

     23. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
   23.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken dan tast dit de overige bepalingen
  van deze voorwaarden niet aan. 
   23.2 Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van
  wat Marloes Durinck bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

     24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
   24.1 Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
   24.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marloes Durinck is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd
  om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 Opgesteld op 16 november 2020.